Loading...
 Start Page
go to top icon
H Πρώτη Έκθεση επίδοσης των Ελληνικών Περιφερειών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Κλίκ για μεγέθυνση
Τετάρτη 19 Οκτ 2022
Oι ελληνικές περιφέρειες αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό προκλήσεων όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ συνολικά. Πιο συγκεκριμένα καμία περιφέρεια δεν έχει επιτύχει τους ΣΒΑ 1- Μηδενική φτώχεια, 4- Ποιοτική Εκπαίδευση, 8- Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, 9- Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, 10- Λιγότερες ανισότητες, 11- Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και 16- Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.

Τον περασμένο Ιούνιο, στο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC) στην Πάτρα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης συστηματικής προσπάθειας αξιολόγησης των 13 Ελληνικών Περιφερειών ως προς την επίδοση τους στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οι ΣΒΑ είναι ο πυρήνας της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, δηλαδή του πιο ολοκληρωμένο σχεδίου για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την προστασία του πλανήτη μέχρι σήμερα.

Βασική επιδίωξη της αντίστοιχης Έκθεσης** που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες είναι να αναδείξει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των ΣΒΑ και την ανάγκη ανάληψης δράσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η μελέτη παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο χάραξης πολιτικής στα χέρια των τοπικών κυβερνητών.

Η μεθοδολογία

Η αξιολόγηση βασίστηκε στην μεθοδολογία του SDSN Global για τις χώρες και αποτελούνταν από τέσσερα βήματα. Πρώτον, επιλογή κατάλληλων δεικτών, ώστε να είναι συναφείς με τους ΣΒΑ και να έχουν νόημα σε τοπικό επίπεδο, συγκρίσιμοι μεταξύ των περιφερειών και να υπάρχει διαθεσιμότητα αξιόπιστων στοιχείων για την μέτρηση τους. Όπου ήταν εφικτό η μελέτη χρησιμοποιεί τους δείκτες που προτείνονται από το  SDSN Global. Δεύτερον, επιμέτρηση δεικτών με επίσημα δεδομένα από φορείς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η EUROSTAT, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κ.α. Τρίτον, καθορισμός βέλτιστων τιμών-στόχου για κάθε δείκτη και τέταρτον, υπολογισμός των χρωματισμών (πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο) της επίδοσης ανάλογα με την απόκλιση από την τιμή-στόχο.

Τα αποτελέσματα

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι ελληνικές περιφέρειες αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό προκλήσεων όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ συνολικά. Πιο συγκεκριμένα καμία περιφέρεια δεν έχει επιτύχει τους ΣΒΑ 1- Μηδενική φτώχεια, 4- Ποιοτική Εκπαίδευση, 8- Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, 9- Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, 10- Λιγότερες ανισότητες, 11- Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και 16- Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στους συγκεκριμένους ΣΒΑ. Από την άλλη μεριά, καλύτερη επίδοση παρατηρείται συνολικά στους ΣΒΑ 3- Καλή υγεία και ευ ζην, 5- Ισότητα των φύλων, 6- Καθαρό νερό και αποχέτευση, 13- Δράση για το κλίμα και 15- Ζωή στη στεριά. Όσον αφορά τους ΣΒΑ 12-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και 17-Συνεργασία για τους Στόχους, δεν υπήρχαν κατάλληλα στοιχεία διαθέσιμα, ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι ΣΒΑ δεν λήφθηκαν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση.

Η τρέχουσα Έκθεση, αποτελεί ένα στιγμιότυπο για την κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικές Περιφέρειες ως προς τους ΣΒΑ, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το 2022. Ωστόσο, η παρακολούθηση της τάσης τάσεις είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση της προόδου και των δεσμεύσεων για τους στόχους. Σκοπός της ερευνητικής ομάδας είναι να επικαιροποιεί τα αποτελέσματα της Έκθεσης σε συστηματική βάση, προσπαθώντας παράλληλα να την ενδυναμώσει με νέα χαρακτηριστικά και δείκτες.

Βασική προτεραιότητα ενδυνάμωσης είναι η αύξηση των δεικτών για κάθε ΣΒΑ. Επί του παρόντος, η έκθεση δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει αξιόπιστα δεδομένα για τους ΣΒΑ 12 και 17, ενώ η διαθεσιμότητα στοιχείων για τον ΣΒΑ 13 σε επίπεδο περιφερειών είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων, για την κάλυψη των μη-διαθέσιμων δεδομένων και για την προώθηση της χάραξης πολιτικής βάσει στοιχείων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σημαντική επίσης κρίνεται και η ανάγκη για μεγαλύτερη προσαρμογή της διατύπωσης των δεικτών σε τοπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η αρχική αυτή μελέτη θα αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων σε επίπεδο περιφερειών, σχετικά με την συμβατότητα των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν και πιθανές προσθήκες/ τροποποιήσεις που θα κριθούν αναγκαίο για να αποτυπώνουν ορθότερα την επίτευξη των στόχων λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα σε τοπικό επίπεδο.


*Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου Έρευνας για την Κοινωνικο – Οικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα  (ReSEES), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολογίας, Διοίκησης και Οικονομίας, Technical University of Denmark (DTU); Διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης και του EIT Climate –KIC Hub Ελλάδος, Ερευνητικό Κένρτο ΑΘΗΝΑ; εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE); Πρόεδρος του SDSN Global Climate Hub; Συμπρόεδρος του SDSN Europe .και SDSN Greece ; Πρόεδρος του Alliance of Excellence for Research and Innovation on Αephoria (AE4RIA). Η Φοίβη Κουντούρη περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων με τις περισσότερες αναφορές; έχει κερδίσει Synergy Grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας,  είναι μέλος της επιτροπής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, εκλεγμένο μέλος της Academia Europae, εκλεγμένο μέλος  της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS), και εκλεγμένος εκπρόσωπος της WAAS στο Inter Academy Partnership.

** Η έρευνα διεξήχθη από ομάδες εμπειρογνωμόνων του “SDSN Greece“, του “Παρατηρητήριου Περιφερειακών Πολιτικών” και της “Data Consultants“, που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και φορείς που αναπτύσσουν ευρωπαϊκά και περιφερειακά αναπτυξιακά έργα. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ήταν η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, και περιλάμβανε τον Δρ. Conrad Landis, την Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου, τον κ. Άγγελο Πλατανιώτη, τον κ. Αγιόπουλο Καπτσίκα, την κα. Θάλεια Κανελλοπούλου, τον κ. Βασίλειο Κασιώλα και τον κ. Θεοφάνη Ζαχαράτο.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

Copyright © 2024 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης