Loading...
 Start Page
go to top icon
Κυκλική Οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης
Click to enlarge
Wednesday 21 Jul 2021
Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια κορυφαία επιλογή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής που έχει ευθυγραμμιστεί με την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη όλη της Ευρώπης και των εθνικών οικονομιών.
Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία αποσκοπούν στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των οικονομιών συνολικά, από την παραδοσιακή «γραμμική αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας προμήθειας, παρασκευής, απόρριψης» σε ένα κυκλικό μοντέλο που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με το ζωντανό σύστημα.

Τα αναμενόμενα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας

Μια κυκλική οικονομία προσφέρει ένα εναλλακτικό παραγωγικό υπόδειγμα όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ ο όγκος των αποβλήτων μειώνεται δραστικά.
Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία επηρεάζει διάφορους τομείς, από την κινητικότητα, τη γεωργία, τη χρήση γης και τη διαχείριση των αποβλήτων, έως την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση των καταναλωτών, ενώ αφορά τους δρώντες σε όλες τις εκφάνσεις και τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Οι δράσεις της κυκλικής οικονομίας δεν είναι ενέργειες που κάθε μεμονωμένη οντότητα ή εταιρεία μπορούν να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους μεμονωμένα. Η κυκλική οικονομία από τη φύση της, ενισχύει (και απαιτεί) τις συνδέσεις και συνεργασίες μεταξύ των επιμέρους ενδιαφερόμενων φορέων και τομέων.

Η αξία της κυκλικής οικονομίας

Το 2016, οι τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία απασχόλησαν περισσότερους από 4.000.000 εργαζόμενους, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6% συγκριτικά με το 2012. Το 2016 οι κυκλικές δραστηριότητες, δημιούργησαν προστιθέμενη αξία περίπου 147δις. ευρώ, ενώ η αξία των σχετικών επενδύσεων ανήλθε περίπου στα 17,5 δις.  ευρώ.
Κατά την περίοδο 2016-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειες για επενδύσεις στην καινοτομία και την παροχή υποστήριξης για την προσαρμογή της βιομηχανικής βάσης προς αμφότερες τις κατευθύνσεις, με δημόσια χρηματοδότηση συνολικού ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ. Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες, σύμφωνα με το Έγγραφο προβληματισμού "Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τη δυνατότητα να παράγει καθαρό οικονομικό όφελος ύψους 1,8 τρισ. ευρώ έως το 2030, να αποφέρει περισσότερες από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ένωση.

Είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε σε μια κυκλική οικονομία;

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι εγγύτερες στους πολίτες και στις τοπικές προκλήσεις και, ως εκ τούτου, έχουν πληρέστερη εικόνα των προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο.
Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας η διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής αυτονομίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το δικαίωμά τους να χαράσσουν και να υλοποιούν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές, ούτως ώστε να βοηθούν τους τοπικούς ωφελούμενους να συνδυάζουν χρηματοδοτικές ροές και να καταρτίζουν τοπικές πρωτοβουλίες με στόχο την κυκλική οικονομία.
Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει την ενσωμάτωση τόσο κοινωνικής όσο και τεχνολογικής καινοτομίας. Εάν εφαρμοστεί με ένα συνεργατικό και συμμετοχικό πνεύμα, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να προωθήσει ισχυρές, αλληλέγγυες και αποκεντρωμένες οικονομίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης  στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Please do not hesitate to contact us

Are you ready to cooperate with us?
Let’s make a step ahead together.

data consultants logo
facebook icon linkedin icon
 

Subscribe to our website if you want to be the first to know about our news and announcements.

Copyright © 2024 DATA Consultants - European & Regional Development Consultants