Loading...
 Start Page

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην παρούσα φάση έχει ανακοινωθεί ο Προσωρινός Πίνακας Δυνητικών Δικαιούχων (εδώ) και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των δικαιούχων. 

Η έναρξη του Β’ κύκλου της Δράσης αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και άλλοι όροι της Δράσης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ή/ και να εξειδικευτούν στην νέα Πρόσκληση. 

Η πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται στην Πρόσκληση του Α' κύκλου. 

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ο επιλέξιμος ΚΑΔ θα πρέπει να ανήκει σε έναν από τους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων/ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες/ Υλικά – Κατασκευές/ Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Ενέργεια/ Περιβάλλον/ Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνίας/ Υγεία

 

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες επιχειρήσεις - προϋποθέσεις:

 • Έως τις 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση της επένδυσης τον ΚΑΔ που αφορά στο σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Νέες επιχειρήσεις - προϋποθέσεις:

 • Δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση της επένδυσης τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Είναι μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση (απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €).
 • Έχει μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ.
 • Να έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 • Να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί ότι θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες ατόμων με αναπηρία.
 • Το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερ/νία υποβολής της πρότασης.
 • Να υποβάλλει στην πρόταση δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την παρούσα Δράση) να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.

σύμβολο του ΕυρώΠροϋπολογισμός

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός έργου:

ελάχιστος προϋπολογισμός 15000 € και μέγιστος 200000€

Ποσοστό ενίσχυσης:

40% των επιλέξιμων δαπανών του έργου και 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών έτους 2015 (αν ο Κ.Ε. 2015 είναι μικρότερος από 200.000€ τότε το όριο θα είναι ο Κ.Ε.).

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α

Κατηγορία /Ενέργειας

Περιγραφή*

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Κτιριακές υποδομές για την προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έως 40%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός προστασίας Περιβάλλοντος &    Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης χρήσης ΤΠΕ
 • Λοιπός Εξοπλισμός

Έως 90%

3

Άυλες δαπάνες

 • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 • Προβολή – Προώθηση σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων

Έως 100% και μέχρι 100.000€

4

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού (με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση)
 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση)
* Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.

Έως 40% και μέχρι 24.000€

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στα τηλέφωνα 2610-622027 | 2611-100200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@datarc.gr για να δούμε μαζί το Πρόγραμμα και να εξετάσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σας.


 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

 

Κάντε την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας και για τις ανακοινώσεις μας.

© Copyright 2021 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης