Loading...
 Start Page

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υποβολές αιτήσεων στον Α’ Κύκλο έχουν ολοκληρωθεί. Συνολικά υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις και τα αποτελέσματα με τους δυνητικά εντασσόμενους αναμένονται το επόμενο διάστημα.

στατιστικά στοιχεία για την νεοφυή επιχειρηματικότητα

Ο νέος Β’ κύκλος αιτήσεων συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατ. € αναμένεται τον Οκτώβριο.

Η νέα πρόσκληση ενδέχεται να έχει κάποιες τροποποιήσεις συγκριτικά με τον Οδηγό του Α’ κύκλου. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και άλλες ενότητες της Δράσης ενδέχεται να διαφοροποιούνται ή να εξειδικευτούν στο κείμενο της 2ης Πρόσκλησης.  

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς Τομείς Προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή/ Ενέργεια/ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες/ Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Περιβάλλον/ Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνίας/ Υγεία – Φάρμακα/ Υλικά – Κατασκευές

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση με συγκεκριμένες νομικές μορφές.

Κατηγορία Α - προϋποθέσεις:

Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κατηγορία Β – προϋποθέσεις:

Είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, ενεργοί επιτηδευματίες, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της Δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας).

Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων: Σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/ μορφών επιχείρησης (μικρών και πολύ μικρών) στις οποίες όλοι οι εταίροι, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού και υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Διευκρινίζεται πως ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν αποκλειστικά εμπορική δραστηριότητα δεν δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα (σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας δύνανται υπό προϋποθέσεις).

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να συμμετέχουν στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012  μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία.

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Α θα πρέπει επιπρόσθετα:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης, συστήνοντας επιχείρηση αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, Κοιν.Σ.ΕΠ. ή Συνεταιρισμό.

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Β θα πρέπει επιπρόσθετα:

 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
 • Να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση που θα έχει τις εξής νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοιν.Σ.ΕΠ. ή Συνεταιρισμό.

σύμβολο του ΕυρώΠροϋπολογισμός

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός έργου:

ελάχιστος προϋπολογισμός 15000 € και μέγιστος 60000€

Ποσοστό ενίσχυσης:

100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Επίσης, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.

Η νέα πρόσκληση αναμένεται εντός Οκτωβρίου 2016.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α

Κατηγορία /Ενέργειας

Περιγραφή*

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό

1

Λειτουργικά κόστη

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου (απαγορεύεται ο μισθωτής να είναι σύζυγος/ συγγενής έως & 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή)
 • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Σταθερής/ Κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, Ύδρευσης/ Θέρμανσης, Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες,
 • Δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Έως 60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

 • Νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη - έως 2000€,
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου - έως 1000€,
 • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας,
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης

Έως 8%

3

Προβολής – Δικτύωσης – Συμμετοχής σε εκθέσεις

 • Σχεδιασμός & παραγωγή λογότυπου, επιγραφής, μακετών
 • Σχεδιασμός & εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών
 • Διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή σε εξειδικευμένα έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα
 • Δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Σχεδιασμός και κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας - έως 2.000€

Έως 15%

4

Αποσβέσεις παγίων/ Leasing εξοπλισμού

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων & άϋλων) εντός περιόδου υλοποίησης του έργου, οι οποίες δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ)

30% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας

5

Αγορά/Leasing εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 • Δαπάνη διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου έως το ποσό των 5.000€: κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που στοχεύουν στη διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριου και αμεταχείριστου.

40% ΕΚΤ με χρήση ρήτρας ευελιξίας

6 Προμήθεια αναλωσίμων
 • Αναλώσιμα υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης,
 • Δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (μεταποιητική δραστηριότητα)
έως 15%
7 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές επιχειρηματία/εταίρων στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) έως 30%
8 Κόστος εργασίας

Κόστος μισθωτής εργασίας για πρόσληψη 1 ΕΜΕ.

Ο εργαζόμενος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο. Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
24.000€
9 Κόστος τίτλου βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας Περιλαμβάνει δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 20%

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Επισήμανση για χρήση ρήτρας ευελιξίας: Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για την αγορά εξοπλισμού και μικρής κλίμακας εσωτερικές διαρρυθμίσεις (Κατηγορία 5) θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2610-622027, 2611-100200 αλλά και στο info@datarc.gr για να δούμε μαζί το Πρόγραμμα και τη δυνατότητα συμμετοχής σας.


 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

 

Κάντε την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας και για τις ανακοινώσεις μας.

© Copyright 2021 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης