Loading...
 Start Page

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Οι υποβολές αιτήσεων στον Α’ Κύκλο έχουν ολοκληρωθεί. Συνολικά υποβλήθηκαν 16.193 προτάσεις και τα αποτελέσματα (κατάλογοι) με τους δυνητικά εντασσόμενους αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ο νέος Β’ κύκλος αιτήσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. € αναμένεται τον Οκτώβριο. Η νέα πρόσκληση ενδέχεται να έχει κάποιες τροποποιήσεις συγκριτικά με τον Οδηγό του πρώτου κύκλου υποβολών. Παρακάτω τα βασικά σημεία της Δράσης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής (ενδεικτικά): Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε άνεργους είτε αυτοαπασχολούμενους, για την έναρξη & υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Κατηγορία Α - προϋποθέσεις:

Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

ή

Κατηγορία B - προϋποθέσεις:

Είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα ΜΟΝΟ ως ατομικοί επιχειρηματίες και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων:

 Επιτρέπεται σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων) στις οποίες συμμετέχουν εταίροι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων που δεν είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι (Κατηγορία Α και Β) θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Να διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμης προς αυτήν σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος
 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τις μεταφορές) στην τριετία.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Α επιπρόσθετα:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις εξής μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ και να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
 • Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μη έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Β επιπρόσθετα:

 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
 • Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ΜΟΝΟ ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
 • Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά, πλέον των εξής:

 • Να συστήσουν Εταιρεία με μια από τις εξής νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό.
 • Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.
 • Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα/ συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου)/ δραστηριοτήτων των δικαιούχων/ εταίρων.
 • Στην περίπτωση συμμετοχής αυτοαπασχολούμενων στο σχήμα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 • ∆εν επιτρέπονται οι συμπράξεις – ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμός

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός έργου:

ελάχιστος προϋπολογισμός 5000 € και μέγιστος 25000€, έως 40000€ για συνεργασία 2 δικαιούχων και έως 50000€ για συνεργασία 3 δικαιούχων

Ποσοστό ενίσχυσης:

100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Επίσης, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής του Β’ κύκλου αναμένεται.


Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α

Κατηγορία /Ενέργειας

Περιγραφή*

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό

1

Λειτουργικά κόστη

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου (απαγορεύεται ο μισθωτής να είναι σύζυγος/ συγγενής έως & 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή)
 • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Σταθερής/ Κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, Ύδρευσης/ Θέρμανσης, Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες,
 • Δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Έως 60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

 • Νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη - έως 2000€,
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου (έως 1000€),
 • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας,
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης

Έως 20%

3

Προβολής – Δικτύωσης

 • Δαπάνες προβολής,
 • Δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Σχεδιασμός και κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας (έως 2.000€)

Έως 10%

4

Προμήθεια αναλωσίμων

 • Αναλώσιμα υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης,
 • Δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (μεταποιητική δραστηριότητα).

Έως 15%

5

Ασφαλιστικές εισφορές

Εισφορές επιχειρηματία/εταίρων στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

Έως 30%

6 Κόστος εργασίας

Κόστος μισθωτής εργασίας για πρόσληψη 1 ΕΜΕ.

Ο εργαζόμενος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο. Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
12.000€
7 Αποσβέσεις παγίων/ Leasing εξοπλισμού Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων & άϋλων) εντός περιόδου υλοποίησης του έργου, οι οποίες δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ)

20% ΕΚΤ

χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
8

Αγορά/ Leasing εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου

 

 • Η δαπάνη διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000€: κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριου και αμεταχείριστου.

40% ΕΚΤ

με χρήση ρήτρας ευελιξίας

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται  από τις 8 Μαρτίου 2016 και μετά

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Επισήμανση για χρήση ρήτρας ευελιξίας: Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για την αγορά εξοπλισμού και μικρής κλίμακας εσωτερικές διαρρυθμίσεις (Κατηγορία 8) θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2610-622027, 2611-100200 αλλά και στο info@datarc.gr για να δούμε μαζί το Πρόγραμμα και τη δυνατότητα συμμετοχής σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

 

Κάντε την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας και για τις ανακοινώσεις μας.

© Copyright 2021 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης