Loading...
 Start Page
Τρίτη 02 Μάρ 2021
Η εταιρία
Η DATA Consultants ιδρύθηκε το 1994. Εξειδικεύεται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Περιφερειακές και Αυτοδιοικητικές διοικήσεις, οργανισμούς και φορείς που αναπτύσσουν έργα Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, έχει ισχυρή εμπειρία στην Τεκμηρίωση και έρευνα, καθώς και στις υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω Contact center.
Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις πολυετείς συνεργασίες με φορείς της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, συλλογικούς φορείς και οργανώσεις αλλά και με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
H θέση εργασίας: Οικονομική Διαχείριση και Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Η Data Consultants ΑΕ, αναζητά στέλεχος για την Οικονομική Διαχείριση και Παρακολούθηση μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων τα οποία υλοποιούνται από την εταιρεία σε κλάδους όπως ο κοινωνικός, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κ.α.
Η θέση ανήκει στον Τομέα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Εθνικής Εμβέλειας στα γραφεία της εταιρίας στην Πάτρα και αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση του τομέα.
Κύριες αρμοδιότητες:
·         Παρακολούθηση και Διαχείριση Οικονομικού Αντικειμένου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, παρακολούθηση απορρόφηση δαπανών, κ.α.)

·         Οργάνωση και συντονισμός των διαδικασιών χρηματοδότησης από τις Αναθέτουσες Αρχές και των πληρωμών προς τους δικαιούχους/ ωφελούμενους. (Υποβολή και παρακολούθηση αιτήματος κατανομής, σύνταξη και αποστολή φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής, παρακολούθηση διαδικασίας πληρωμής μέχρι την εκταμίευση)

·         Οργάνωση και συντονισμός των διαδικασιών πληρωμών προς κάθε δικαιούχο (Προετοιμασία πληρωμών, εντολές πληρωμής, διαχείριση προβλεπόμενων παραστατικών, κ.α.)

·         Χειρισμός και Ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) https://logon.ops.gr/ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε έργο.

·          Σύνταξη οικονομικών αναφορών και εκθέσεων – Ενημέρωση υπευθύνων έργων ανά τακτά χρονικά διαστήματα

·         Τήρηση Ηλεκτρονικού και Φυσικού αρχείου οικονομικής παρακολούθησης έργων.
Προφίλ υποψηφίου
·         Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας στην Οικονομική Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
·      Άριστη χρήση και εμπειρία στην λειτουργία του ΟΠΣ https://logon.ops.gr/
·         Πτυχίο Λογιστικής – Οικονομικής Κατεύθυνσης
·         Γνώση Λογιστικής παρακολούθησης έργων
·           Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office
·        Γνώση λειτουργίας ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως το ΚΗΜΔΗΣ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
·         Γνώση επιπλέον προγραμμάτων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
·         Ευχέρεια στη συγγραφή αναφορών και εκθέσεων
·        Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα διοίκησης ανθρώπων και παρακίνηση προσωπικού
·         Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσφέρουμε:
·         Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
·         Πλήρη απασχόληση και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας
·         Δυνατότητες εξέλιξης, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο ενεργό ρόλο
·         Επιπλέον αμοιβή με Bonus επίτευξης στόχων
 
Σε περίπτωση που θέλετε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Data Consultants AE, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο cv@dataconsultants.gr με κωδικό (OPS1) έως τις 15 Μαρτίου 2021. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Σχετικά με τους όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας www.dataconsultants.gr.

Σημείωση: Στο θέμα του email συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό "OPS1"

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε μια έμπειρη και καλά οργανωμένη ομάδα; Ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας ή όχι, η DATA Consultants περιμένει το βιογραφικό σας στο info@dataconsultants.gr

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος. Η αποστολή του βιογραφικού σας στο παραπάνω email συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των κάτωθι όρων αποστολής βιογραφικού σημειώματος.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Το βιογραφικό σημείωμά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο το οποίο εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος περιέχει δεδομένα (τα «Προσωπικά Δεδομένα») που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία DATA RESEARCH AND CONSULTING A.E. (ή DATA Consultants) των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι της DATA Consultants. Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές / εξυπηρετητές (servers) που διαθέτει η εταιρεία DATA RESEARCH AND CONSULTING A.E..

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν. Αν τελικά η DATA Consultants αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.

Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στη DATA Consultants για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα) όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679.

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε είδους διευκρίνιση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τα ανωτέρω μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo-service3@privacyadvocate.gr

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

 

Κάντε την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας και για τις ανακοινώσεις μας.

© Copyright 2021 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης