Loading...
 Start Page
Παρασκευή 05 Μάρ 2021
Η εταιρία

Η DATA Consultants ιδρύθηκε το 1994. Εξειδικεύεται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Περιφερειακές και Αυτοδιοικητικές διοικήσεις, οργανισμούς και φορείς που αναπτύσσουν έργα Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, έχει ισχυρή εμπειρία στην Έρευνα και Τεκμηρίωση, καθώς και στις υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω Contact Center.

Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις πολυετείς συνεργασίες με φορείς της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, συλλογικούς φορείς και οργανώσεις αλλά και με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

 

H θέση εργασίας: Στέλεχος Τμήματος Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Συμβάσεων.

Η Data Consultants αναζητά στέλεχος για το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και περιλαμβάνει την υποστήριξη στην προετοιμασία και κατάθεση προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών καθώς και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης φορέων για τη διενέργεια διαγωνισμών και έως την συμβασιοποίηση.

Η θέση αφορά στην έδρα της εταιρείας στην Πάτρα.

 

Κύριες αρμοδιότητες:

·         Αναζήτηση και καταγραφή διαγωνισμών δημοσίου (ηλεκτρονικών/ συνοπτικών/ απευθείας ανάθεσης)

·         Συγκέντρωση και οργάνωση δικαιολογητικών της εταιρείας

·         Κατάρτιση φακέλου Προσφοράς για την συμμετοχή της εταιρείας σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

·         Χρήση ηλεκτρονικού μητρώου (ΚΗΜΔΗΣ) και πλατφόρμας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

·         Αρχειοθέτηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων τμήματος

·         Κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης για συμβασιοποίηση

·         Υποστήριξη στη συγγραφή τευχών διακηρύξεων και στη διενέργεια και ολοκλήρωση δημόσιων διαγωνισμών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης φορέων.

 

Προφίλ υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)

·         Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση του πτυχίου

·         Εμπειρία στην κατάρτιση φακέλων Προσφορά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου

·         Πολύ καλή γνώση νομικού πλαισίου για διαγωνιστικές διαδικασίες

·         Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών Microsoft Office (γνώση εφαρμογών διαχείρισης έργων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)

·         Γνώση λειτουργίας ηλεκτρονικού μητρώου και πλατφόρμας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ)

 

Δεξιότητες:

·         Δυνατότητα τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

·         Τήρηση εχεμύθειας και διασφάλιση ορθής χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

·         Έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των παραδοτέων.

·         Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου, εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

·         Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσφέρουμε:

·         Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

·         Πλήρη απασχόληση και εκπαίδευση

·         Δυνατότητες εξέλιξης, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο ενεργό ρόλο

·         Επιπλέον αμοιβή με Bonus επίτευξης στόχων

 

Σε περίπτωση που θέλετε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Data Consultants AE και να διακριθείτε σε ένα αναπτυσσόμενο τομέα, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο cv@dataconsultants.gr με κωδικό (TP1) έως τις 15 Μαρτίου 2021. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Σχετικά με τους όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.

Σημείωση: Στο θέμα του email συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό "TP1"

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε μια έμπειρη και καλά οργανωμένη ομάδα; Ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας ή όχι, η DATA Consultants περιμένει το βιογραφικό σας στο info@dataconsultants.gr

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος. Η αποστολή του βιογραφικού σας στο παραπάνω email συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των κάτωθι όρων αποστολής βιογραφικού σημειώματος.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Το βιογραφικό σημείωμά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο το οποίο εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος περιέχει δεδομένα (τα «Προσωπικά Δεδομένα») που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία DATA RESEARCH AND CONSULTING A.E. (ή DATA Consultants) των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι της DATA Consultants. Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές / εξυπηρετητές (servers) που διαθέτει η εταιρεία DATA RESEARCH AND CONSULTING A.E..

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν. Αν τελικά η DATA Consultants αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.

Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στη DATA Consultants για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα) όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679.

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε είδους διευκρίνιση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τα ανωτέρω μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo-service3@privacyadvocate.gr

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

 

Κάντε την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας και για τις ανακοινώσεις μας.

© Copyright 2021 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης